Informācija sabiedrībai

Kravas veidi (apgrozījums)

AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”, turpmāk – VTO, tiek pārkrauti dažādi kravu veidi:

  • dažāda veida akmeņogles un to izstrādājumi;
  • citas beramkravas – kūdra, koksnes skaidas un šķelda, granulētas skaidas, šķembas, graudi, zirņi, saulespuķu sēklas, linsēklas, jēlcukurs, cukurbiešu graizījumi, rapsis, spraukumi;
  • dažādus metālus un tos saturošas kravas ‐ ferosakausējumi, dzelzsrūdas koncentrāts, dzelzsrūdas briketes, apvelta dzelzsrūda, čuguns lietņos, melnie un krāsainie metāli;
  • ģenerālās kravas iepakojumā.

Atļaujai B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE13IB0032 pieprasītais kopējais kravu apgrozījums – līdz 5,5 milj. t/gadā. No kopējā plānotā maksimālā kravu apgrozījuma 5,5 milj. t/gadā, PK‐1 teritorijā paredzēts pārkraut līdz 3,3 milj. t/gadā un PK‐2 teritorijā – līdz 2,2 milj. t/gadā, pieļaujot dažādu produktu kombināciju, bet nepārsniedzot kopējo maksimālo kravu apgrozījumu katrā pārkraušanas kompleksā un katra produkta iespējamo mainīgo apjomu.

Gaisa monitorings

Daļiņu PM10 gaisa kvalitātes robežlielumi diennakts un gada periodiem un daļiņu PM2,5 gaisa kvalitātes robežlielums gada periodam ir noteikti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”  3. pielikumā (skat. 1. tabulu).

Gaisa kvalitātes robežlielumi daļiņām PM10 un PM2,5

Piesārņojošās vielas Robežlieluma veids Noteikšanas periods Skaitliskā vērtība
Daļiņas PM10 Diennakts robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai 24 stundas 50 μg/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 35 reizes gadā
Daļiņas PM10 Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Kalendārais gads 40 μg/m3
Daļiņas PM2,5 Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Kalendārais gads 25 μg/m3

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp VTO un SIA „E.L.L.E.”, turpmāk –ELLE,  veic cieto daļiņu PM10 un PM2,5 monitoringu, lai novērtētu VTO beramkravu pārkraušanas kompleksu (PK-1, PK-2) darbības atbilstību 2009. gada 03. novembra MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.

Cieto daļiņu PM10 koncentrācija gaisā tika mērīta un novērtēta ar ortogonālās gaismas izkliedes metodi, izmantojot instrumentu GRIMM EDM 180 (attēls Nr.1). Izmantojot šo metodi un instrumentu, tiek nodrošināti nepārtraukti cieto daļiņu PM10 mērījumi, fiksējot mērījumu rezultātus katras 10 minūtes. Paralēli tiek veikti arī meteoroloģisko apstākļu – vēja virziena, stipruma, temperatūras, gaisa mitruma un nokrišņu mērījumi. VTO GRIMM monitoringa stacijas atrašanās vietas var redzet attela Nr. 2.

VTO GRIMM monitoringa stacija PK-1 VTO GRIMM monitoringa stacija PK-2

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centrs  Ventspils novērojumu stacija sniedz informāciju VTO par nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu (NMA) iestāšanos un  atcelšanu, kas ir specializētas informācijas monitorings par laika apstākļu izmaiņām ogļu un kūdras kravu pārkraušanas laikā. VTO noteikti sekojošie NMA:

PK-1 vēja virziens
26. piestātne 20 (ZZA) – 45 (ZA) 267 – 360 (Z)
1.-2. piestātne 20 (ZZA) – 45 (ZA) 265 – 360 (Z)
3. piestātne 10 (ZZA) – 50 (ZA) 285 – 345 (ZZR)
PK-2 vēja virziens
8.-9. piestātne 37 (ZA) – 73 (AZA) 185 – 270 (R)
10. piestātne 35 (ZA) – 88 (A) 178 (D) – 312 (ZR)
  • vēja ātrums no 5 m /s un vairāk. 

Augusts-2021

Kravu apgrozījums 2021. gada augustā Čuguns 5 508.639 Graudi 213.850 Kokmateriāli 3 155.538 Kūdra 2 702.000 Rauši 4 900.000 Gaisa monitorings 2021. gadā augustā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, diennakts robežlieluma pārsniegumi [...]